Over VTHA

Vereniging de Topografisch-Historische Atlas (VTHA) is de beroepsvereniging voor beheerders van beeldmateriaal.
Zij is opgericht in 1958 en heeft momenteel 108 instellingen en 9 privé-personen als lid.

Doelstelling
De belangrijkste doelstelling van de VTHA is haar leden hulp te bieden bij het verzamelen en beheren van hun collecties die in het algemeen zeer uiteenlopend van samenstelling en opbouw zijn. Aan de aard van de collecties wordt door de vereniging echter nauwelijks beperkingen opgelegd, als het maar om verzamelingen van topografische en/of historische afbeeldingen of om iconografische portretverzamelingen gaat.

De vereniging poogt de systematische en de materiële kanten van het collectiebeheer te verbeteren en geeft hierover desgewenst voorlichting. Ook streeft de VTHA bevordering na van de contacten tussen personen en instellingen die betrokken zijn bij het beheer van verzamelingen beeldmateriaal. Tenslotte bundelt de VTHA de belangen van alle aangesloten leden en kan dus als een krachtige gesprekspartner optreden voor aanverwante organisaties, bijvoorbeeld binnen de museum- of bibliotheekwereld, of voor de overheid.

Activiteiten
In de eerste plaats functioneert de vereniging als voelhoorn ten aanzien van gebeurtenissen die relevant kunnen zijn voor onze leden. Om dat goed te kunnen doen zijn verschillende bestuursleden vertegenwoordigd in overlegorganen van aanverwante werkvelden.

Daarnaast tracht de vereniging samen met de leden op langere termijn visies te ontwikkelen over onderwerpen die het atlasbeheer aangaan. Daarbij kan worden gedacht aan algemene zaken, zoals meningsvorming over acquisitiebeleid en collectievorming, of discussies over het al dan niet toepassen van selectie en de daartoe aan te leggen criteria. Maar ook wordt er gediscussieerd over richtlijnen ten aanzien van vergoedingen voor het gebruik van het beheerde materiaal door derden, bijvoorbeeld voor publicaties.

Publicaties
De VTHA heeft eveneens in meer concrete zin betekenis voor de leden. Er wordt geijverd voor een eenduidige ontsluiting van beeldmateriaal en voor een eensluidende terminologie die bij beschrijvingen zou moeten worden gehanteerd.

Dit heeft in 1988 geresulteerd in de uitgave van de “Handleiding voor het beheer van een topografisch-historische atlas” van P. Ratsma en C.C.S. Wilmer (red.) en van twee interne VTHA-publicaties: het “Handboek Atlasterminologie” en, in 1994, de “GABOS-elementenlijst”. GABOS staat voor Gemeenschappelijk Atlas Beschrijvings- en Ontsluitingssysteem. Deze lijst, samengesteld in opdracht van de gemeentearchivarissen van Den Haag, Rotterdam en Utrecht, geeft een overzicht van de verschillende elementen die nodig zijn om beelddocumenten te beschrijven. Ze is bedoeld als richtlijn, die kan leiden tot uniformering en een logisch ontwerp ten behoeve van de automatisering.

Een ander resultaat van de inspanningen van de VTHA was de publicatie, in 1982, van de “Gids voor topografisch-historische atlassen in Nederland” van E.H.A. Verhees (red.). Deze gids werd in 1995 opgevolgd door de “Almanak Verzamelingen Topografisch Beeldmateriaal: Een overzicht van kaartenverzamelingen en topografisch-historische atlassen in Nederland” van P. van den Brink (red.). Deze almanak werd gemaakt in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Kartografie en de VTHA.

Volg de VTHA ook op Twitter!

Ledendagen
Tweemaal per jaar organiseert de VTHA een bijeenkomst voor alle leden. Aan het begin van deze bijeenkomsten wordt een algemene ledenvergadering gehouden. De ledendagen zijn òf studiedagen met een discussieprogramma over een relevant onderwerp òf hebben een cultureel en informatief karakter. Er wordt een bezoek gebracht aan een verwante instelling en er worden interessante tentoonstellingen of andere bezienswaardigheden bezocht.

Tevens vindt uitwisseling plaats van kennis over en ervaringen met de materiële verzorging van verschillende soorten beeldmateriaal.

De vereniging informeert haar leden tussentijds door middel van mailingen en verslagen alsook via deze website.

Lidmaatschap
De VTHA kent twee categorieën leden. In de eerste plaats zijn er de atlasbeherende instellingen, musea, bibliotheken, kaartverzamelingen of archieven. Dergelijke organisaties en instellingen kunnen als instellingslid worden toegelaten. Deze leden hebben het recht om ten hoogste twee personeels- en/of bestuursleden af te vaardigen bij de vereniging. Ook particulieren kunnen zich aanmelden als lid. Zie voor meer informatie de pagina aanmelden.

Secretariaat

E-mail: secretarisvtha@gmail.com

ING-rekening: NL63INGB0003779170
KVK-nummer: 40476504

Penningmeester
Joke Radstaat (Streekarchief Midden Holland Gouda)
E-mail: penningmeestervtha@gmail

Bestuur

Voorzitter:
Ewoud Mijnlieff (Haags Gemeentearchief)
E-mail: ewoud.mijnlieff@denhaag.nl

Secretaris:

E-mail: secretarisvtha@gmail.com

Penningmeester:
Joke Radstaat (Streekarchief Midden Holland Gouda)
E-mail: penningmeestervtha@gmail.com

Jesse van Dijl (Regionaal Archief Alkmaar)
E-mail: j.vandijl@archiefalkmaar.nl

Websitebeheer:
Annika Hendriksen (Stadsarchief Delft)
E-mail: webmastervtha@gmail.com